Polityka prywatności serwisu Venska.eu

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  (zgodnie z art. 13  RODO)

(dot. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.)

 Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe, jest  Venska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy Alei Grunwaldzkiej 163, 80 – 266 Gdańsk wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000498590, nr NIP: 7811893082  (zwaną dalej: „VENSKA SP. Z O.O.”)

 • w celu uzyskania dalszych informacji na temat przetwarzania danych osobowych należy napisać pod adres: biuro@venska.eu bądź wysłać zapytanie drogą pocztową pod adres:

Venska sp. z o.o.

Grunwaldzka 163

80 -266 Gdańsk

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych
przez VENSKA SP Z O.O. ?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy, tj. min. do:

 1. sprzedaży Towarów i Usług będących przedmiotem oferty VENSKA SP. Z O.O. (zwanymi dalej: „Towarami”).
 2. dokonywania wycen Towarów, w tym za pośrednictwem Systemów Informatycznych.
 3. składania zamówień na Towary, w tym za pośrednictwem Systemów Informatycznych.
 4. pozyskiwanie informacji dotyczących zasad naliczania opłat za Usługi transportowe w tym za pośrednictwem Systemów Informatycznych.
 5. prowadzenie polityki kadrowej i płacowej.
 6. prowadzenie księgowości i rachunkowości.
 7. prowadzenie działań handlowych oraz marketingowych.
 8. umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 9. obsługi reklamacji.
 10. kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
 11. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu VENSKA SP. Z O.O.,  którym jest:

 1. prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego;
 2. kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą przez e-mail oraz telefon;
 3. windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 4. zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 5. organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do czasu, aż nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

W celu zawarcia i wykonania zawartej z Państwem umowy, tj. aby świadczyć Państwu usługę wymagamy podania  następujących danych osobowych:

 1. nazwisko i imiona,
 2. nazwa firmy (podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą),
 3. numer ewidencyjny PESEL bądź jego odpowiednik tj. numer personalny (przykładowo: dla Norwegii – Fødselsnummer, dla Szwecji – Personnumer)
 4. aktualny adres zamieszkania / adres siedziby działalności gospodarczej,
 5. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres wskazany powyżej
 6. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego (jeśli będzie stosowany),
 7. adresy elektroniczne (E-mail),
 8. numer telefonu,
 9. Numer Identyfikacji Podatkowej NIP (dla Norwegii – Organisasjonsnummer, dla Szwecji – Organisationsnummer )

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z uprawnień tych Państwo mogą skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych, jeżeli: Państwo zauważą, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych, jeżeli: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez VENSKA SP. Z O.O.; zostanie cofnięta udzielona   zgoda na przetwarzanie danych; Pan/Pani zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli: Państwo zauważą,
  że dane są nieprawidłowe – może Pan/Pani żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pan/Pani chciał/a, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych odbywa się
  na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie
  to odbywa się w sposób automatyczny.
 • Państwo mają prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Do Państwa danych osobowych mają dostęp: Zarząd Venska sp. z o.o., wszyscy pracownicy/samozatrudnieni (w tym dział administracji Venska sp. z o.o.), zewnętrzna firma księgowa, zewnętrzne firmy informatyczne, zewnętrzne firmy transportowe, dostawcy usług Informatycznych oraz kancelaria adwokacka.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym VENSKA SP. Z O.O. zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.