VENSKA sp. z o.o. pragnie poinformować Państwa, że realizuje projekt pod tytułem. „Wzrost konkurencyjności i potencjału eksportowego, poprzez wdrożenie systemu informatycznego w modelu IaaS, usprawniającego procesy biznesowe w firmie VENSKA sp.z o.o. z siedzibą w Gdańsku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, II Oś Priorytetowa, Działanie 2.2 Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nr umowy: RPPM.02.02.01-22-0095/17-00

 

CELE I EFEKTY

Celem głównym projektu jest rozwój aktywności eksportowej przedsiębiorstwa VENSKA sp. z o.o. oraz wzrost konkurencyjności na rynkach zagranicznych.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celu szczegółowego zdefiniowanego, jako zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa VENSKA do poszerzenie zagranicznych rynków zbytu oraz dywersyfikacja usług.

Tak zdefiniowane cele zostaną zrealizowane poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego, opartego o model IaaS, usprawniającego procesy biznesowe spółki.

Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie optymalizacja procesów sprzedaży, nowatorska polityka podejścia do procesu sprzedaży, całkowita automatyzacja pracy, dywersyfikacja asortymentu i dostawców.

Wartość projektu: 2 631 708,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 800 000,00 PLN