Zaproszenie do złożenia oferty

 In Uncategorised

Zaproszenie do złożenia oferty w związku z realizacją zamierzenia inwestycyjnego w firmie VENSKA Sp. z o.o. Treść zaproszenia zawiera niniejszy dokument.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

 

“TREŚĆ OGŁOSZENIA ZOSTAŁA ZMIENIONA”
Zamawiający poprawił błąd w Załączniku nr 3, w punkcie d, który po zmianach brzmi:
“d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia.
Pozostałe zapisy Zapytania pozostają bez zmian.